Đáp án đề KT45' ĐS>-11NC (HK II- tiet 59).

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:05' 17-04-2009
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra số 01. HK II . Môn: toán – lớp 11A.
Thời gian: Trắc nghiệm 15 phút. Tự luận 30 phút.
----------------------------------------------------------------------------------------
Phần I: TRắc nghiệm (3,0 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1: Cho dãy số (un), biết un = 3n. Khi đó số hạng un+1 bằng :
A. 3n + 1 B. 3n + 3 C. 3n.3 D. 3(n+1)
Câu 2: Cho dãy số (un) với un = Cho biết số hạng thứ n là Vậy n có giá trị là:
A. 6 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 3: Dãy số nào có số hạng tổng quát un cho bởi kết quả sau là dãy số không bị chặn dưới?
A. un = 2n + 1 B. un = 1000 ( n C. un = D. un = n2 ( 100n
Câu 4: Cho dãy số (un) xác định bởi Để dãy số (un) là dãy số tăng, chọn k là:
A. 1 B. k > 0 C. k < 0 D. không chọn được k
Câu 5: Cho dãy số (un) với Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. B. C. (un) là dãy tăng D. (un) bị chặn
Câu 6: Cho cấp số cộng (2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. x = 3, y = 13 B. x = 1, y = 7 C. x = 5, y = 19 D. x = 2, y = 10
Câu 7: Cho cấp số nhân (4, x, (9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. x = 36 B. x = 4 C. x = 6 D. x = 8
Câu 8: Cho dãy số (un) xác định bởi: u1 = 150 và un = un(1 ( 3 với mọi n ( 2. Khi đó tổng 98 số hạng đầu tiên của dãy số đó bằng:
A. 150 B. 441 C. (468 D. (153
Câu 9: Cho cấp số nhân (un) có u2 = (2 và u5 = 54. Khi đó tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng:
A. B. C.
 
Gửi ý kiến